Chính sách bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân

Chính sách bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân

Chính sách bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân này được đặt ra với mục đích thông báo cho chủ thể dữ liệu biết, hiểu rõ và xin sự đồng ý của chủ thể dữ liệu đối với những nội dung liên quan đến quá trình Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (sau đây gọi là “AEONMALL Việt Nam” hoặc “chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân và để đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân cho tất cả các chủ thể dữ liệu khi (1) liên hệ thông qua trang thông tin chính thức của AEONMALL Việt Nam; (2) cung cấp dữ liệu cá nhân cho AEONMALL Việt Nam trong đơn ứng tuyển nghề nghiệp và các hình thức khác.

Chủ thể dữ liệu cần đọc kỹ Chính sách này kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của chính sách (gọi chung là “Chính sách”) trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân cho AEONMALL Việt Nam. Việc chủ thể dữ liệu (1) liên hệ thông qua trang thông tin chính thức của TNHH AEONMALL Việt Nam; (2) cung cấp dữ liệu cá nhân cho AEONMALL Việt Nam trong đơn ứng tuyển nghề nghiệp và các hình thức khác, chính là sự xác nhận việc đã đọc, hiểu, biết rõ đầy đủ nội dung của Chính sách này và tự nguyện, đồng ý cho phép AEONMALL Việt Nam được xử lý dữ liệu cá nhân theo toàn bộ nội dung Chính sách này đã được công bố trên trang thông tin chính thức, các kênh liên hệ và các nền tảng lưu trữ khác tại từng thời điểm của AEONMALL Việt Nam và theo quy định của pháp luật liên quan. 

Nếu chủ thể dữ liệu không đồng ý với bất kỳ phần nào của Chính sách này, vui lòng không liên hệ, tham gia hoặc cung cấp/ gửi dữ liệu cá nhân cho AEONMALL Việt Nam.

I. Loại dữ liệu cá nhân được xử lý và cách thức, thời gian xử lý dữ liệu

 1. Các loại dữ liệu cá nhân được xử lý

Từ trang thông tin chính thức, có địa chỉ miền là https://aeonmall-vietnam.com, AEONMALL Việt Nam sẽ thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân của các chủ thể tại từng thời điểm. Để làm rõ, dữ liệu cá nhân được xử lý là các thông tin gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản có thể là: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ liên lạc, nơi cư trú, email, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, hình ảnh cá nhân, thông tin liên quan về sức khỏe, nghề nghiệp hoặc bất kỳ thông tin, dữ liệu nào mà pháp luật quy định tại từng thời điểm là dữ liệu cá nhân. 

 1. Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu có thể được tiết lộ, lưu trữ và xử lý với các hình thức như truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy hoặc các hành động khác có liên quan ở Việt Nam hoặc ở bất kỳ quốc gia nào mà AEONMALL Việt Nam có hợp đồng giao kết với bên thứ ba ở quốc gia đó cung cấp dịch vụ phát triển trang thông tin chính thức, thu thập và xử lý dữ liệu hoặc chăm sóc, liên lạc khách hàng.

 1. Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu sẽ được xử lý và lưu trữ kể từ thời điểm chủ thể đồng ý cung cấp dữ liệu cho AEONMALL Việt Nam cho đến khi chủ thể dữ liệu có yêu cầu xoá bỏ/ rút lại sự đồng ý hoặc theo quy định pháp luật. Dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu sẽ được bảo mật trên máy chủ thuộc quyền quản lý của AEONMALL Việt Nam.

II. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

 1. AEONMALL Việt Nam thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu và/hoặc được chủ thể dữ liệu cung cấp để phục vụ mục đích định danh, xác minh thông tin, hỗ trợ, liên hệ và trao đổi thông tin với chủ thể dữ liệu trong quá trình cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, AEONMALL Việt Nam sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu theo quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 2.  AEONMALL Việt Nam sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân mà chủ thể dữ liệu cung cấp để:
  (i) Định danh, xác thực và kiểm tra thông tin chủ thể dữ liệu;
  (ii) Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa chủ thể dữ liệu và AEONMALL Việt Nam để chủ thể dữ liệu theo dõi quá trình trao đổi thông tin này và để thông báo rằng AEONMALL Việt Nam đã ghi nhận những thông tin đó;
  (iii)
  Liên lạc và giải quyết với chủ thể dữ liệu trong những trường hợp đặc biệt;
  (iv)
  Liên lạc và trao đổi với chủ thể dữ liệu trong trường hợp tuyển dụng;
  (v)
  Thực hiện việc phân tích dữ liệu nội bộ của AEONMALL Việt Nam;
  (vi)
  Phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý những hoạt động vi phạm chính sách, quy định của AEONMALL Việt Nam và/hoặc vi phạm quy định pháp luật Việt Nam;
  (vii)
  Chia sẻ, truyền, đưa dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba khác (cho việc thực hiện các mục đích nêu trên và các mục đích phù hợp khác), bao gồm nhưng không giới hạn: các công ty liên kết, các công ty khác cùng thuộc Tập đoàn AEON; đối tác, đại lý, nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, nhà thầu, bên tư vấn của AEONMALL Việt Nam v.v. hoặc theo yêu cầu của các đơn vị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  (viii)
  Bất kỳ mục đích nào mà đã được chủ thể dữ liệu đồng ý. 

AEONMALL Việt Nam có trách nhiệm hợp tác cung cấp dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện các mục đích nêu trên, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu cho:     

    (i) bất kỳ cá nhân nào được chúng tôi phân công nhiệm vụ thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân, và/hoặc 

    (ii) Nhà cung cấp dịch vụ phát triển trang thông tin chính thức của AEONMALL Việt Nam, và/hoặc

    (iii) Các nhà cung cấp dịch vụ thu thập thông tin của chủ thể dữ liệu hoặc dịch vụ chăm sóc, liên lạc khách hàng, và/hoặc các đối tác khác mà AEONMALL Việt Nam hợp tác để thực hiện việc xử lý dữ liệu cá nhân theo mục đích như đã nêu tại mục này. 

    (iv) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu ngoài mục đích đã nêu tại Chính sách này chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

III.  Đường liên kết đến bên thứ ba

Trang thông tin chính thức của AEONMALL Việt Nam có thể chứa đường liên kết đến các trang website, ứng dụng của bên thứ ba và dịch vụ trực tuyến không do AEONMALL Việt Nam sở hữu hoặc kiểm soát. AEONMALL Việt Nam không kiểm soát và không có trách nhiệm đối với những trang website và ứng dụng trực tuyến này, hãy lưu ý khi rời khỏi trang thông tin chính thức của AEONMALL Việt Nam. Chủ thể dữ liệu được khuyến nghị đọc kỹ các điều khoản và Chính sách của từng trang web, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba mà bạn truy cập.

IV. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý

 1. Quyền của chủ thể dữ liệu:
  (a) Được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình.
  (b) Rút lại sự đồng ý sử dụng dữ liệu cá nhân.
  (c) Xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình.
  (d)
  Yêu cầu AEONMALL Việt Nam hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình.
  (e)
  Yêu cầu AEONMALL Việt Nam cung cấp dữ liệu cá nhân của mình.
  (f)
  Phản đối AEONMALL Việt Nam và các nhà cung cấp thứ ba xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích không được AEONMALL Việt Nam thông báo trước và/hoặc chủ thể dữ liệu đồng ý.
  (g) Được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
  (h) Được yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
  (i) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
 1. Nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu:
  (a)
  Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
  (b)
  Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân.
  (c)
  Chủ thể dữ liệu có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba về việc sử dụng trang thông tin chính thức của AEONMALL Việt Nam để có biện pháp giải quyết phù hợp.
  (d)
  Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 1. Liên hệ giữa chủ thể dữ liệu và AEONMALL Việt Nam.
  3.1. Chủ thể dữ liệu cần cam kết rằng dữ liệu cá nhân cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác và đầy đủ với những nội dung tại thời điểm được yêu cầu. Khi đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân thì chúng tôi hiểu rằng chủ thể dữ liệu đã đồng ý để chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân theo mục đích và phạm vi nêu tại Chính sách này. Những sai lệch về thông tin có thể sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của chủ thể dữ liệu và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong những trường hợp đó.
  3.2. Trong trường hợp phát hiện xảy ra vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn như máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu, AEONMALL Việt Nam sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật và thông báo cho chủ thể dữ liệu được biết và phối hợp xử lý.
  3.3. Trong trường hợp chủ thể dữ liệu yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, chủ thể dữ liệu phải gửi yêu cầu hạn chế hoặc phản đối cho AEONMALL Việt Nam qua thư điện tử đề cập tại Mục V dưới đây. Yêu cầu của chủ thể dữ liệu sẽ được thực hiện bởi AEONMALL Việt Nam trong thời hạn quy định của pháp luật, với toàn bộ dữ liệu cá nhân mà chủ thể dữ liệu yêu cầu hạn chế hoặc phản đối.
  3.4. Trong trường hợp chủ thể dữ liệu yêu cầu AEONMALL Việt Nam cung cấp dữ liệu cá nhân, chủ thể dữ liệu phải gửi yêu cầu theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP tới AEONMALL Việt Nam qua thư điện tử đề cập tại Mục V dưới đây. Yêu cầu này được thực hiện bởi AEONMALL Việt Nam trong thời hạn quy định của pháp luật.
  3.5. Để AEONMALL Việt Nam có thể giải quyết các yêu cầu/khiếu nại của các cá nhân/tổ chức, khi liên hệ với chúng tôi, chủ thể dữ liệu có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ dữ liệu cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm về những thông tin trên. AEONMALL Việt Nam không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của chủ thể dữ liệu nếu xét thấy tất cả dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu đó cung cấp khi liên hệ ban đầu là không chính xác.

V. Thông tin liên hệ của AEONMALL Việt Nam

CÔNG TY TNHH AEONMALL VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 3, Văn phòng phía Đông, AEONMALL Long Biên, số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 024 3944 9815

Email: [email protected].

VI. Cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu

Trong mọi trường hợp, chúng tôi cam kết, bằng mọi nỗ lực cần thiết và hợp lý, bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chủ thể dữ liệu cung cấp theo những yêu cầu và tiêu chuẩn về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật và các quy định của Chính sách này.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, AEONMALL Việt Nam không thể loại bỏ hoàn toàn các rủi ro bảo mật liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu có thể bị rò rỉ trong quá trình thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân có thể dẫn đến các hệ quả sau:

 • Chủ thể dữ liệu có thể bị đánh cắp danh tính, giả mạo danh tính và thông tin cá nhân của chủ thể dữ liệu có thể bị sử dụng cho những mục đích xấu, vi phạm pháp luật;
 • Chủ thể dữ liệu mất quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của bản thân;
 • Chủ thể dữ liệu có thể bị theo dõi, tiếp cận cho những hành vi vi phạm pháp luật.

VII. Cập nhật

AEONMALL Việt Nam, tại từng thời điểm, có quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung của Chính sách này và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải trên website hoặc các kênh liên hệ/thông tin chính thức khác của AEONMALL Việt Nam.