Khi bạn truy cập trang web này (“AEONMALL Vietnam Website”, “trang web này” hay “trang này”), bạn được mặc định là chấp nhận các điều khoản sử dụng được nêu dưới đây một cách vô điều kiện và không hạn chế. Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (hay “AEONMALL Việt Nam” ,”chúng tôi”) có quyền sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản Sử dụng bất cứ lúc nào. Việc sử dụng trang web AEONMALL Việt Nam sẽ ràng buộc bạn với các thay đổi đó, vì vậy, bạn nên thường xuyên ghé thăm trang này để xem lại Điều khoản Sử dụng mới nhất. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào, vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng trang web AEONMALL Việt Nam.

Điều khoản Sử dụng được hiểu và điều chỉnh tuân thủ theo luật pháp Việt Nam.

Bản quyền

Bản quyền về nội dung, bao gồm hình ảnh, phần mềm, âm thanh, văn bản và video clip trên trang web AEONMALL Vietnam được sở hữu, cấp phép và kiểm soát bởi AEONMALL Việt Nam và / hoặc các chi nhánh và / hoặc bên thứ ba. Không được sao chép, phân phối, tái xuất bản, hiển thị, phát sóng, liên kết hoặc truyền tải bất kỳ phần nào của trang web dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào hoặc lưu trữ trong bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin nào mà không có sự cho phép của AEONMALL Việt Nam và / hoặc các chi nhánh hay bên thứ ba. Việc sử dụng không nhằm mục đích thương mại được chấp nhận theo luật Việt Nam, mà không cần sự cho phép hay phải thanh toán, miễn là bạn không sửa đổi các tài liệu và bạn giữ lại bản quyền và các thông báo về quyền sở hữu khác có trong tài liệu. Sự cho phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào. Khi không được cho phép, bạn phải lập tức huỷ bỏ tất cả các tài liệu đã in và tải xuống. Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của AEONMALL Việt Nam và / hoặc các chi nhánh và / hoặc các bên thứ ba, bạn cũng không có quyền sao chép bất kỳ tài liệu nào có trong Website này.

Thương hiệu

Các thương hiệu và logo của AEON MALL được tìm thấy trên Website AEONMALL Việt Nam là các thương hiệu đã và chưa đăng ký của AEONMALL Việt Nam và / hoặc các chi nhánh và / hoặc các bên thứ ba. Tất cả thương hiệu, tên thương mại, tên sản phẩm, nhãn hiệu dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bất kỳ việc sử dụng thương hiệu, logo, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và tên sản phẩm đều bị cấm nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng.

Bảo mật

Chúng tôi sẽ ghi lại địa chỉ IP và miền truy cập nhằm phân tích các thống kê về việc truy cập vào trang web này, chẳng hạn như dữ liệu về số người truy cập vào trang web này, các trang web thuộc chi nhánh, công ty con mà bạn đã truy cập, ngày và thời gian truy cập của bạn, v.v … và sử dụng số liệu đó vào việc quản lý và vận hành hệ thống. Chúng tôi sẽ không lưu trữ thông tin đó lâu hơn thời gian cần thiết để đạt được các mục đích nêu trên, trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin đó vì mục đích kinh doanh hoặc vì các lý do pháp lý khác. Các thông tin cá nhân khác như tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh thư, số điện thoại, địa chỉ email sẽ không được sử dụng và phân tích.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân trực tiếp nếu bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự động khi bạn điều hướng qua các trang web hoặc qua những người khác khi bạn sử dụng các dịch vụ liên kết với các trang web của chúng tôi.

Chúng tôi công nhận rằng thông tin cá nhân có thể giúp xác định được các cá nhân cụ thể theo tên, ngày sinh, địa chỉ, tuổi, số chứng minh, địa chỉ email, số điện thoại là các thông tin cá nhân có giá trị của bạn. Do đó, bạn có thể truy cập trang web này mà không tiết lộ các thông tin cá nhân nói trên bằng cách tham khảo trang web này; và chúng tôi sẽ không thu thập hay sử dụng các thông tin cá nhân của bạn, ngoại trừ các trường hợp dưới đây:

  1. Khi có yêu cầu từ các điều luật liên quan.
  2. Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện liên kết

Trang web này có thể liên kết đến hoặc được liên kết với các trang web khác vốn không được bảo đảm, hoặc không liên quan đến AEONMALL Việt Nam. Trong trường hợp có một liên kết tạo ra bởi trang web này, và dẫn đến một trang web khác (từ đây sẽ gọi là “trang web khác”), liên kết này sẽ chỉ nhằm tạo ra sự tiện ích và phục vụ trải nghiệm của bạn. Chúng tôi không xác nhận, đề xuất, phê duyệt, bảo đảm hoặc giới thiệu bất kỳ bên thứ ba nào và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

Các trang web khác liên kết với trang web này được quản lý với trách nhiệm thuộc về người tạo ra trang web và không phải thuộc về công ty chúng tôi. Các trang web khác hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát và quản lý của chúng tôi; đồng thời điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của các trang web khác đó có thể rất khác với Điều khoản Sử dụng của trang web này. Do đó, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của các trang web khác thật cẩn thận khi sử dụng chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web khác và thiệt hại do việc sử dụng chúng bởi vì việc này nằm ngoài tầm kiểm soát và quản lý của chúng tôi. Việc sử dụng hoặc nhấn vào các liên kết này  phụ thuộc vào quyết định của riêng bạn và bạn phải tự chịu rủi ro nếu có.

(Bạn phải có được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi trước khi tạo một liên kết dưới bất kỳ hình thức nào dẫn đến bất kỳ trang web nào của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm ngay cả khi công ty của bạn hoặc bạn bị thiệt hại do liên kết tới trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép. Trong trường hợp liên kết của bạn  gây thiệt hại cho trang web hoặc công ty của chúng tôi, dù có sự cho phép hay không, chúng tôi vẫn có thể yêu cầu bồi thường hợp lý).

Điều khoản miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo rằng hệ thống của mình được an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp. Để ngăn chặn các truy cập trái phép, duy trì tính chính xác của dữ liệu, đảm bảo sử dụng đúng thông tin và đảm bảo thông tin cá nhân của bạn không bị mất, đánh cắp, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy bỏ, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp quản lý và kỹ thuật thích hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi đã thu thập trực tuyến.

Tuy nhiên,

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web hoặc nội dung của trang web là chính xác, không có lỗi hoặc liên tục được cập nhật và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho tính chính xác hoặc chức năng kỹ thuật của trang web.

Chúng tôi không bảo đảm an toàn cho bất kỳ thông tin nào bạn gửi cho chúng tôi. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về những thông tin đó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thiết lập bất kỳ liên kết nào từ trang web của bên thứ ba dẫn đến trang web này. Bạn có thể truy cập vào các trang web khác thông qua các liên kết từ trang web của chúng tôi. Các trang web đó không nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung của chúng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có kết nối đến các liên kết đó. Bạn cần chịu trách nhiệm với rủi ro nếu có khi bạn liên kết đến các trang web khác.

Chúng tôi cũng không đảm bảo rằng trang web hoặc bất kỳ nội dung nào của nó là hoàn toàn không có vi-rút. Bạn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa riêng của mình trong trường hợp này vì chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự lây nhiễm nào do vi-rút hoặc các môi nguy hại khác hoặc bởi bất cứ thứ gì có đặc tính phá hoại. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra vi-rút trước khi truy cập và tải xuống dữ liệu .

Trong trường hợp bạn không thể sử dụng trang web này vì những lý do khách quan, chẳng hạn như đường truyền, môi trường, vấn đề do máy tính của bạn, v.v., xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi rắc rối / tổn thất / thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào.