Tôi luôn lưu tâm đến phương thức để phát triển những người lãnh đạo trong tương lai. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, chúng tôi luôn cố gắng nuôi dưỡng tinh thần học tập và rèn luyện mỗi ngày. Đó là lý do mà hằng năm bộ phận Tuyển dụng và đào tạo sẽ tổ chức các buổi đào tạo với những nội dung phù hợp và hấp dẫn cho tất cả các nhân viên.

– Trần Thị Hòa – Phòng Tổng hợp –